Privacybeleid


De Theaterboerderij, speelplaats voor Muziek, Cultuur en Natuur waaronder ook valt Bed en Breakfast de Roestplaats, Musicus Wim Westerman en Fotografie Blik op Bijzonder, hierna te noemen: de Theaterboerderij,  gevestigd aan Hoofdstraat 19, 9454 PK Ekehaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De Theaterboerderij 
Hoofdstraat 19
9454 PK Ekehaar
0592-785423
www.detheaterboerderij.nl
www.deroestplaats.nl
www.wimwesterman.nl
www.blikopbijzonder.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Wim Westerman en Marjan Louwes zijn Functionaris Gegevensbescherming van de Theaterboerderij. Zij zijn te bereiken via info@detheaterboerderij.nl of via 0592-785423.

Verwerking persoonsgegevens

De Theaterboerderij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer bij betalingen via de bank

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij niet.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@detheaterboerderij.nl of via 0592-785423 dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doelen gegevensverwerking
de Theaterboerderij verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Theater

– beantwoorden van vragen of geven van informatie betreffende huur en verhuur van het Theater
– beantwoorden van vragen of geven van informatie betreffende het geven en/of bezoeken van   
  concerten en voorstellingen in de Theaterboerderij.
– verwerken van uw reservering voor een activiteit in het theater
– het maken van offertes en facturen
– het afhandelen van uw betaling

 

Bed en breakfast
– beantwoorden van vragen of geven van informatie betreffende huur van de bed en breakfast
– verwerken van uw reservering van de bed en breakfast
– het maken van facturen voor de verhuur van de bed en breakfast.
– vastleggen gegevens o.v.v. Gemeente Aa en Hunze t.b.v. afdragen toeristenbelasting

Muziekdocent Wim Westerman
– beantwoorden van vragen of geven van informatie betreffende muzieklessen of aanvragen voor
  muziekdocent/dirigent/organist Wim Westerman
– bijhouden leerlingenadministratie
– factureren van geleverde diensten van Wim Westerman

Fotografie Blik op Bijzonder
– beantwoording vragen en opmerkingen gesteld via het contactformulier op de website of mail.
– verwerken van een opdracht
– het maken van offertes en facturen voor geleverde diensten
– het verzenden van bestanden via post, mail of internet

Algemeen VOF
– contact opnemen via telefoon of email om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– de Theaterboerderij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
  gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming
de Theaterboerderij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Theaterboerderij of Bed en Breakfast ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
de Theaterboerderij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia

Wij bewaren uw personalia niet langer dan strikt noodzakelijk om onze diensten uit te voeren en af te handelen.
Wij verwijderen de gegevens na maximaal 2 jaar, deze termijn hanteren wij om u sneller van dienst te kunnen zijn bij een eventuele volgende reservering of volgend verzoek om informatie.
Als wij uw gegevens nodig hebben om te voldoen aan onze wettelijke verplichting dan worden de gegevens langer bewaard, in de regel 7 jaar.

Mail
We bewaren uw mail maximaal 2 jaar. We verwijderen uw mail aan het einde van het 2e lopende jaar.
Deze termijn hanteren wij om u sneller van dienst te kunnen zijn bij een eventuele volgende reservering of volgend verzoek om informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

de Theaterboerderij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. de Theaterboerderij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Theaterboerderij deelt, indien nodig, gegevens met:
Boekhoud kantoor J.J. Bos
Belastingdienst
Gemeente Aa en Hunze op aanvraag, dit in verband met het afdragen van toeristenbelasting

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
de Theaterboerderij gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@detheaterboerderij.nlinfo@deroestplaats.nlwestermanwim@gmail.com of info@blikopbijzonder.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

de Theaterboerderij, speelplaats voor Muziek, Cultuur en Natuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
de Theaterboerderij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op  via info@detheaterboerderij.nl of 0592-785423